Văn bản pháp quy

Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 16/2019/TT-BGDĐT Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng thuộc GDDT 04/10/2019
2 50/2017/QĐ-TTg Qui định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 31/12/2017
3 1662/QĐ-ĐHNT Điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 30/12/2019
4 1179/QĐ-ĐHNT Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 22/11/2017
5 1250/QĐ-ĐHNT Qui định quản lý, sử dụng tài sản tại ĐHNT 01/12/2017
6 83A/KH-ĐHNT Kế hoạch triển khai xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 02/02/2021
7 244/KH-PC07(Đ2) Kế hoạch Tập huấn nghiệp vụ PCCC & CNCH 09/10/2019
8 1131/QĐ-ĐHNT Thành lập Ban chỉ đạo PCCC & Cứu nạn cứu hộ 10/09/2019
9 1132/QĐ-ĐHNT Thành lập Đội PCCC & Cứu nạn cứu hộ 10/09/2019
10 1569/QĐ-ĐHNT Qui định về công tác Bảo vệ trường ĐHNT 27/12/2018
11 921/KH-ĐHNT Kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại Trường ĐHNT-2021 31/08/2021
12 683/QĐ-ĐHNT Thành lập Tổ Kiểm tra VSMT, ATTP, ANTT và PCCC của trường ĐHNT 02/08/2017
13 704/QĐ-ĐHNT Thánh lập Tổ kiểm tra vệ sinh môi trường 14/07/2020
14 1634/QĐ-ĐHNT Qui định Thi đua và Khen thưởng 24/12/2019
15 340/NQ-ĐHNT Nghị quyết Ban hành qui chế Tổ chức và hoạt động của ĐHNT 24/03/2021
16 426/BC-ĐHNT Báo cáo Công tác Y tế trường học 2019-2020 14/07/2020
17 821/TB-ĐHNT Thông báo Khám sức khỏe định kỳ ĐHNT năm 2020 01/12/2020