Văn bản pháp quy

Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 500/QĐ-ĐHNT Qui định nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc TrườngĐHNT 29/04/2022
2 374/QĐ-ĐHNT Tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng trong Giáo dục và đào tạo 06/04/2021
3 593/KH-ĐHNT Phát động và triển khai, thực hiện Phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19" 20/09/2021
4 593/QĐ-ĐHNT Ban hành Quy chế công tác phòng cháy và chữa cháy 22/05/2012
5 571/QĐ-ĐHNT Điều động và giao nhiệm vụ Tổ tưởng Tổ Ký túc xá - Trung tâm Phục vụ trường học 05/06/2021
6 100/QĐ-ĐHNT Qui định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường ĐHNT 07/02/2018
7 455/QĐ-ĐHNT Qui định xử lý SV vi phạm Nội quy KTX 26/04/2021
8 454/QĐ-ĐHNT Ban hành Qui định công tác SV nội trú Trường ĐHNT 26/04/2021
9 1445/QĐ-ĐHNT Thành lập Đội SV tình nguyện KTX năm học 2020-2021 26/11/2020
10 340/TB-ĐHNT Kế hoạch sắp xếp, bố trí SV vào ở nội trú năm học 2019-2020 10/06/2019
11 07/TB-TTPVTH Thông báo thành lập Tổ Kiểm tra, giám sát thực hiện nội qui KTX 24/05/2016
12 368/KH-ĐHNT Kế hoạch Kiểm kê tài sản 25/05/2021
13 1529/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Đề án sử dụng Tài sản công cho thuê của Trường ĐHNT 13/05/2021
14 1320/QĐ-ĐHNT Thành lập Tổ kiểm tra việc bố trí sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, Thực hành thí nghiệm 06/11/2018
15 335/QĐ-BGDĐT Qui định Tài sản có giá trị lớn sử dụng cho mục đích kinh doanh 15/01/2021
16 1529/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Đề án sử dụng Tài sản công cho thuê - ĐHNT 13/05/2021
17 16/2019/TT-BGDĐT Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng thuộc GDDT 04/10/2019
18 50/2017/QĐ-TTg Qui định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 31/12/2017
19 1662/QĐ-ĐHNT Điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 30/12/2019
20 1179/QĐ-ĐHNT Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 22/11/2017
Lưu ý:

Tài liệu không được công khai với khách. Vui lòng đăng nhập thành viên để xem và tải tài liệu