Văn bản pháp quy

TT Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Mô tả
1 593/KH-ĐHNT Phát động và triển khai, thực hiện Phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19" 20/09/2021
2 593/QĐ-ĐHNT Ban hành Quy chế công tác phòng cháy và chữa cháy 22/05/2012
3 571/QĐ-ĐHNT Điều động và giao nhiệm vụ Tổ tưởng Tổ Ký túc xá - Trung tâm Phục vụ trường học 05/06/2021
4 100/QĐ-ĐHNT Qui định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường ĐHNT 07/02/2018
5 455/QĐ-ĐHNT Qui định xử lý SV vi phạm Nội quy KTX 26/04/2021
6 454/QĐ-ĐHNT Ban hành Qui định công tác SV nội trú Trường ĐHNT 26/04/2021
7 1445/QĐ-ĐHNT Thành lập Đội SV tình nguyện KTX năm học 2020-2021 26/11/2020
8 340/TB-ĐHNT Kế hoạch sắp xếp, bố trí SV vào ở nội trú năm học 2019-2020 10/06/2019

Thông báo Giá tiền, phương án bố trí sắp xếp chỗ ở cho từng đối tượng trong các tòa nhà KTX

9 07/TB-TTPVTH Thông báo thành lập Tổ Kiểm tra, giám sát thực hiện nội qui KTX 24/05/2016

Mục đích thúc đẩy SV nội trú chấp hành nghiêm Nội quy KTX, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, học tập, ANTT trong khu nội trú

10 368/KH-ĐHNT Kế hoạch Kiểm kê tài sản 25/05/2021

Rà soát, đánh giá hiện trạng tài sản, chuẩn hóa nguồn dữ liệu cho phần mềm quản lý tài sản

11 1529/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Đề án sử dụng Tài sản công cho thuê của Trường ĐHNT 13/05/2021

Phê duyệt Số lượng, Thời gian, Hình thức, quản lý số tiền thu được từ cho thuê Tài sản

12 1320/QĐ-ĐHNT Thành lập Tổ kiểm tra việc bố trí sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, Thực hành thí nghiệm 06/11/2018
13 335/QĐ-BGDĐT Qui định Tài sản có giá trị lớn sử dụng cho mục đích kinh doanh 15/01/2021

Lập và trình phê duyệt Đề án theo qui định tại Điều 44, 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

14 1529/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Đề án sử dụng Tài sản công cho thuê - ĐHNT 13/05/2021

Phê duyệt Số lượng, Thời gian, Hình thức, quản lý số tiền thu được từ cho thuê Tài sản

15 16/2019/TT-BGDĐT Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng thuộc GDDT 04/10/2019
16 50/2017/QĐ-TTg Qui định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 31/12/2017
17 1662/QĐ-ĐHNT Điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 30/12/2019
18 1179/QĐ-ĐHNT Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 22/11/2017
19 1250/QĐ-ĐHNT Qui định quản lý, sử dụng tài sản tại ĐHNT 01/12/2017
20 83A/KH-ĐHNT Kế hoạch triển khai xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 02/02/2021

Triển khai xây dựng Trường ĐHNT đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" năm 2021

21 244/KH-PC07(Đ2) Kế hoạch Tập huấn nghiệp vụ PCCC & CNCH 09/10/2019

Bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC &CNCH cho cán bộ, đội viên PCCC cơ sở trường ĐHNT

22 1131/QĐ-ĐHNT Thành lập Ban chỉ đạo PCCC & Cứu nạn cứu hộ 10/09/2019
23 1132/QĐ-ĐHNT Thành lập Đội PCCC & Cứu nạn cứu hộ 10/09/2019
24 1569/QĐ-ĐHNT Qui định về công tác Bảo vệ trường ĐHNT 27/12/2018
25 921/KH-ĐHNT Kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại Trường ĐHNT-2021 31/08/2021

Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2021

26 683/QĐ-ĐHNT Thành lập Tổ Kiểm tra VSMT, ATTP, ANTT và PCCC của trường ĐHNT 02/08/2017

Tổ có nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi toàn trường; báo cáo Giám hiệu hàng tháng.

27 704/QĐ-ĐHNT Thánh lập Tổ kiểm tra vệ sinh môi trường 14/07/2020

Tổ có nhiệm vụ kiểm tra tình hình vệ sinh môi trường toàn trường, báo cáo Giám hiệu hàng tuần

28 1634/QĐ-ĐHNT Qui định Thi đua và Khen thưởng 24/12/2019
29 340/NQ-ĐHNT Nghị quyết Ban hành qui chế Tổ chức và hoạt động của ĐHNT 24/03/2021
30 426/BC-ĐHNT Báo cáo Công tác Y tế trường học 2019-2020 14/07/2020
31 821/TB-ĐHNT Thông báo Khám sức khỏe định kỳ ĐHNT năm 2020 01/12/2020

Khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ CBVC Trường ĐHNT