Văn bản pháp quy

Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 555/QĐ-ĐHNT Thành lập Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm ĐHNT 12/05/2022
2 03/2020/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp 10/02/2020
3 16/2019/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị 10/04/2019
4 764/QĐ-ĐHNT Nội qui Ký túc xá 20/08/2021
5 500/QĐ-ĐHNT Qui định nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc TrườngĐHNT 29/04/2022
6 374/QĐ-ĐHNT Tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng trong Giáo dục và đào tạo 06/04/2021
7 593/KH-ĐHNT Phát động và triển khai, thực hiện Phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19" 20/09/2021
8 593/QĐ-ĐHNT Ban hành Quy chế công tác phòng cháy và chữa cháy 22/05/2012
9 571/QĐ-ĐHNT Điều động và giao nhiệm vụ Tổ tưởng Tổ Ký túc xá - Trung tâm Phục vụ trường học 05/06/2021
10 100/QĐ-ĐHNT Qui định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường ĐHNT 07/02/2018
11 455/QĐ-ĐHNT Qui định xử lý SV vi phạm Nội quy KTX 26/04/2021
12 454/QĐ-ĐHNT Ban hành Qui định công tác SV nội trú Trường ĐHNT 26/04/2021
13 1445/QĐ-ĐHNT Thành lập Đội SV tình nguyện KTX năm học 2020-2021 26/11/2020
14 340/TB-ĐHNT Kế hoạch sắp xếp, bố trí SV vào ở nội trú năm học 2019-2020 10/06/2019
15 07/TB-TTPVTH Thông báo thành lập Tổ Kiểm tra, giám sát thực hiện nội qui KTX 24/05/2016
16 368/KH-ĐHNT Kế hoạch Kiểm kê tài sản 25/05/2021
17 1529/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Đề án sử dụng Tài sản công cho thuê của Trường ĐHNT 13/05/2021
18 1320/QĐ-ĐHNT Thành lập Tổ kiểm tra việc bố trí sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, Thực hành thí nghiệm 06/11/2018
19 335/QĐ-BGDĐT Qui định Tài sản có giá trị lớn sử dụng cho mục đích kinh doanh 15/01/2021
20 1529/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Đề án sử dụng Tài sản công cho thuê - ĐHNT 13/05/2021